Informacje bieżące

Konsultacje społeczne projektu zmian planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 08.09.2017 00:28

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni Iny koło Recza PLH320004, o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wniesienia do niego uwag w ramach ustawowych 21-dniowych konsultacji społecznych.
Projekt zmiany zarządzenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin w godzinach 8.00 – 15.00.
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu zmiany ww. zarządzenia w terminie do dnia 05 października 2017 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym –
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl.