Rady programowe kierunków studiów

Rady programowe kierunków studiów w kadencji 2016÷2020 

 

ARCHITEKTURA  KRAJOBRAZU    

Dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka - przewodnicząca

Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw. - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak

Prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski

Dr hab. Hubert Romanowski, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Grzegorz Nowak

Dr inż. arch. Marta Kościńska - sekretarz

Dr inż. Aleksandra Pilarczyk

Studentka: inż. arch. kraj. Michalina Kaczmarek

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Magdalena Grycko, mgr inż. Agata Kika-Wróblewska

 

GOSPODARKA ODPADAMI I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Dr hab. Magdalena Błaszak - przewodnicząca

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw. - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski

Dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw. - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Justyna Chudecka - sekretarz

Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Ewa Możdżer

Dr inż. Andrzej Łysko

Studentka: Patrycja Czarnota

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Prof. dr hab. Elżbieta Skórska - przewodnicząca 

Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw. - prodziekan

Prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka - wiceprzewodnicząca

Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko

Dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot 

Dr hab. Marek Podlasiński - sekretarz

Dr inż. Paweł Nowak  

Studentka: Klaudia Chruściel

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Kamila Bogusławska, mgr inż. Łukasz Jedynak, mgr Aneta Lachowicz

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dr hab. Renata Gamrat - przewodnicząca 

Dr hab. inż. Paweł Milczarski - prodziekan 

Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska 

Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska - wiceprzewodnicząca

Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski

Dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska - sekretarz

Dr inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz 

Studentka: Gabriela Malinowska

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Marcin Dziubak, dr inż. Sławomir Konieczny

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Dr hab. inż. Dariusz Błażejczak - przewodniczący

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw. - prodziekan

Dr hab. inż. Jan Jurga, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Justyna Chudecka

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw - sekretarz

Dr hab. inż. Piotr Kostencki - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz

Student: Bartłomiej Wal 

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Bożena Chmielina, Michał Juszkowski

 

OGRODNICTWO

Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak - przewodnicząca

Dr hab. inż. Paweł Milczarski - prodziekan 

Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw. - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk - sekretarz

Dr hab. inż. Grzegorz Nowak

Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska

Dr hab. inż. Piotr Żurawik 

Student: Kamil Wiśniewski

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Małgorzata Klimaszewska-Wraga, mgr Bohdan Marcinkowski

 

ROLNICTWO  

Dr hab. inż. Eleonora Wrzesińska - przewodnicząca

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw. - prodziekan 

Prof. dr hab. inż. Henryk Czyż

Prof. dr hab. inż. Bożena Michalska

Dr hab. inż. Marek Bury - wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Ewa Możdżer

Dr hab. Beata Myśków

Dr inż. Anna Jaroszewska - sekretarz

Studentka: Aleksandra Noga

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Barbara Amroży, mgr inż. Maciej Chabier, dr inż. Dariusz Dojss

  

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA 

Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw. - przewodniczący

Dr hab. inż. Paweł Milczarski - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek

Dr hab. inż. Piotr Kostencki

Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz

Dr hab. inż. Marek Śnieg - wiceprzewodniczący

Dr inż. Andrzej Gawlik

Dr inż. Paweł Sędłak - sekretarz

Studentka: Monika Taube

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Lucjan Kalinowski, mgr inż. Bogdan Łakomy

 

Na lata 2017÷2018 Rada programowa planowanego kierunku studiów UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk - przewodniczący

Dr hab. inż. Paweł Milczarski - prodziekan

Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw.

Dr hab. Iwona Adamska

Dr hab. inż. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk

Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian

Student: Eryk Szawaryński

Interesariusze zewnętrzni: mgr inż. Jan Gembara, mgr inż. Arkadiusz Śnieżek

 

ZADANIA  RADY  PROGRAMOWEJ    

1. Przygotowywanie wniosków w sprawie tworzenia nowych kierunków studiów. 

2. Uaktualnianie istniejących planów studiów zgodnie z wymogami MNiSW, uchwałami i wytycznymi PKA oraz uczelnianymi aktami prawnymi.

3. Kompletowanie sylabusów przedmiotów realizowanych na wszystkich stopniach studiów danego kierunku. 

4. Okresowa kontrola programów studiów realizowanych w ramach kierunku studiów, w szczególności pod kątem: 

  • sprawdzania treści programowych przedmiotów do osiągnięcia założonych efektów kształcenia,
  • właściwego doboru i sekwencji przedmiotów oraz form zajęć dydaktycznych wymaganych do osiągnięcia założonych efektów kształcenia,
  • eliminowania powtarzających się treści w szczegółowych programach przedmiotów,
  • weryfikacji tematyki i ilości przedmiotów obieralnych.  

5. Przeprowadzanie konkursów na programy nowych przedmiotów kierunkowych i obieralnych.

6. Opiniowanie tematów prac dyplomowych, zwłaszcza ich zgodności z kierunkiem studiów. 

7. Określanie propozycji składu komisji do przeprowadzenia obron pracy dyplomowych (przewodniczący, egzaminator).

8. Pomoc w przygotowaniu materiałów dla Komisji Akredytacyjnej.