Ochrona środowiska

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne (3,5 roku)
  • niestacjonarne (4 lata)

Możliwość otrzymania dofinansowania do akademika 
Pragniemy poinformować, że Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jest w trakcie przygotowywania
programu PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA  w roku akademickim 2017/2018
do miesięcznych opłat za miejsce w domu studenckim, studentom I roku studiów stacjonarnych,
którzy wybiorą kierunek: ochrona środowiska, ogrodnictwo lub rolnictwo,
o ile nie otrzymają dofinansowania z uczelni w procedurze przyznawania pomocy materialnej.
Szczegółowe informacje pojawią się na tej stronie w momencie uruchomienia PROGRAMU DOFINANSOWANIA.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego kontaktu na adres e-mailowy: azierke@zut.edu.pl .
Każdy zainteresowany dostanie informację na e-maila o uruchomieniu programu i jego zasadach.

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent posiada podstawową wiedzę ogólno-przyrodniczą; umiejętności przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Zna procesy zachodzące w środowisku, a także zagadnienia dotyczące nowych technologii stosowanych w ochronie środowiska. Zna zakres oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Zatrudnienie
Laboratoria badawcze i kontrolne; administracja; przemysł; rolnictwo; jednostki badawcze; uczelnie; instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym; także szkolnictwo - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami.

 Studia drugiego stopnia (magisterskie)

  • stacjonarne (1,5 roku)
  • niestacjonarne (2 lata)

Specjalności

  • ocena stanu i zagrożeń środowiska
  • ochrona przyrody
  • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Kwalifikacje absolwenta
Znajomość zagadnień z zakresu zasad monitoringu i bioindykacji środowiska, technik pomiarowych, geograficznych systemów informacyjnych; antropogenicznych oddziaływań na środowisko oraz rozwiązywania problemów związanych z tymi oddziaływaniami; kształtowania krajobrazu; metod planowania ochrony przyrody; prawa w ochronie środowiska i przyrody oraz zarządzania systemami środowiskowymi.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze wiedzy: nauk ścisłych (w dziedzinie nauk fizycznych oraz dziedzinie nauk chemicznych); nauk przyrodniczych; nauk technicznych; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (w dziedzinie nauk rolniczych oraz dziedzinie nauk leśnych).
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły testu kwalifikacyjnego.

Zatrudnienie
W państwowych i terenowych służbach ochrony środowiska, organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta, w parkach krajobrazowych i
rezerwatach przyrody, stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód, w towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt, w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią, w szkolnictwie.

Szczegółowe informacje o rekrutacji: