Odnawialne źródła energii

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne (3,5 roku)
  • niestacjonarne (4 lata)

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do racjonalnego wdrażania technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Posiada szeroką wiedzę techniczną, przyrodniczą, ekonomiczną i społeczną umożliwiającą rozwiązywanie problemów dotyczących energii odnawialnej z uwzględnieniem wielu aspektów. Posiada umiejętności pracy zespołowej i jest przygotowany do kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania procesami pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii odnawialnej.

Studenci mają możliwość

Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki oraz uzyskania stypendium w ramach różnych form (stypendium socjalne i naukowe).

Kryterium kwalifikacyjne

Konkurs świadectw: język polski, język obcy nowożytny, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Zatrudnienie

Sektor pozyskiwania i przetwarzania biomasy rolniczej i leśnej, a także gospodarki odpadami na cele energetyczne; sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz usług technicznych, projektowych i doradczych związanych z jej wdrażaniem; administracja państwowa i terenowa; placówki dydaktyczne, naukowe i badawczo-rozwojowe.

Studia II stopnia (magisterskie)

  • stacjonarne (1,5 roku).  Studia planowane do uruchomienia w rekrutacji 2017/2018.

Szczegółowe informacje o rekrutacji: