Opłaty

Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018

 1. Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia tzw. opłaty rekrutacyjne wynoszą odpowiednio:

  • na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, wzornictwo - 125 zł
  • na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, wzornictwo - 75 zł
  • na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: pozostałe kierunki studiów -  75 zł

 2. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego oraz laureaci konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości:  10 zł
 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 i 2 w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.
 4. W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną: Opłaty można dokonać w:

  • oddziale pocztowym (z ISR można wydrukować druczek wpłaty),
  • dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy).     

   Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift:WBKPPLPP

   Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane będą sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koniec kandydata w ISR w terminie ok. 3-5 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

 5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z niniejszego komunikatu,
  • udokumentowanej nieobecności kandydata na sprawdzianie umiejętności plastycznych, teście kwalifikacyjnym.

 6. Wniosek kandydata o zwrot opłaty rekrutacyjnej opiniuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i akceptuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w przypadku kandydata - cudzoziemca opiniuje i akceptuje Prorektor ds. Kształcenia.
 7. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć odpowiednio w Dziale ds. Studenckich lub w Dziale Kształcenia (kandydaci cudzoziemcy) w terminie:

  • do 30 listopada 2017 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
  • do 30 kwietnia 2018 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.

 8. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany we wniosku przez kandydata numer rachunku bankowego.