Opłaty

  1.   Komunikat w sprawie wysokości opłat za sporządzenie i wydanie dokumentów rejestrujących przebieg studiów i ich odpisów (m.in. legitymacja, dyplom
  2. Stawka za 1 godz. zajęć dydaktycznych realizujących efekty kształcenia wynikające z różnic programowych lub z uzyskania dodatkowych efektów kształcenia oraz za 1 godz. powtarzanych zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 -
    I i II stopień. Skan dokumentu z podpisem. Dokument bez podpisu.
  3. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018. Dokument bez podpisu. Skan dokumentu z podpisem.