Technika rolnicza i leśna

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne (3,5 roku)
  • niestacjonarne (4 lata)

Kwalifikacje absolwenta
Jest specjalistą w zakresie: budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej; zarządzania procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem systemów informatycznych; zagrożeń środowiska związanych z techniką rolniczą i leśną; wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny
z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Zatrudnienie
Własne gospodarstwo; produkcja rolnicza i leśna, firmy świadczące usługi techniczne dla gospodarstwa wiejskiego; zakłady usług leśnych; firmy zajmujące się alternatywnymi źródłami energii; zakłady projektujące i produkujące maszyny rolnicze, leśne i dla przemysłu spożywczego; placówki dydaktyczne i naukowe; ośrodki doradztwa rolniczego; administracja państwowa i terenowa.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

  • stacjonarne (1,5 roku)
  • niestacjonarne (2 lata)

Specjalności:

  • informatyka i doradztwo w technice rolniczej i leśnej
  • technika w rolnictwie, leśnictwie i ochronie   środowiska

Kwalifikacje absolwenta
Jest specjalistą w zakresie: formułowania i rozwiązywania problemów technicznych związanych z rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz gospodarką leśną; ekologicznych metod produkcji w technice rolniczej i leśnej; technicznej infrastruktury terenów wiejskich, zarządzania procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia ( inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O  przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze wiedzy: nauk ścisłych (w dziedzinie nauk fizycznych oraz dziedzinie nauk chemicznych), nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (w dziedzinie nauk rolniczych oraz dziedzinie nauk leśnych).
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły testu kwalifikacyjnego.

Zatrudnienie
Sektor usług technicznych dla gospodarstwa wiejskiego, zakłady usług leśnych; przemysł spożywczy; zakłady projektujące i produkujące maszyny rolnicze, leśne i do przemysłu spożywczego, placówki dydaktyczne i naukowe; ośrodki doradztwa rolniczego; administracja państwowa
i terenowa.

Szczegółowe informacje o rekrutacji: